از بیت اللحم تا تبنین


گروهی در جشن آمدن مسیح بیت اللحم
گروهی چشمبراه آمدن مسیح تبنین ... 
شب نوئل هم گذشت ...


مهدی شادکار ، بیست و پنج دسامبر دوهزار و یازده، پاریس
http://iblog-shadkar.blogspot.com/2011/12/blog-post_8502.html


0 نظرات:

ارسال یک نظر